Categories

Sąlygos

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin – zwany dalej [REGULAMINEM] – 
określa zasady zawierania na odległość umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Enatruck.pl, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu Enatruck.pl i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Złożenie przez klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu – brak takiej akceptacji lub zgłoszenie zastrzeżeń do niniejszego regulaminu powoduje, iż żadne zamówienia klienta nie będą traktowane jako wiążące sprzedawcę.

2. PODMIOT PROWADZĄCY SKLEP. 
Sklep internetowy Enatruck.pl prowadzony jest przez [SPRZEDAWCĘ], tj. przez firmę „Ena Ltd” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku) pod numerem KRS 0000069107. Siedziba spółki i adres sklepu internetowego znajduje się w Pruszczu Gdańskim, ul. Dworcowa 32, 83-000 Pruszcz Gdański

3. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU. 
Sklep Enatruck.pl prowadzi sprzedaż towarów z zakresu części i akcesoriów motoryzacyjnych poprzez sklep internetowy pod adresem http://www.enatruck.pl 

4. KUPUJĄCY. 
Kupującym może być osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – [KLIENT].

5. PRODUKTY. 
Wszystkie towary oferowane w sklepie Enatruck.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych (chyba ,że opis towaru stanowi inaczej). Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

6. PRAWNY CHARAKTER INFORMACJI O TOWARZE I CENACH. 
Znajdujące się na stronach internetowych sklepu informacje o towarze i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez klienta oferty zakupienia określonej ilości konkretnych towarów na określonych warunkach. Złożenie przez klienta zamówienia oznacza złożenie przez kupującego oferty zakupu od sprzedawcy zamawianych przedmiotów.
Sklep Enatruck.pl zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia, jeśli cena jest wynikiem pomyłki lub z innych powodów ekonomicznych. 

7. CENY.
Ceny podane na stronach internetowych Enatruck.pl są podawane w Euro (EUR) i są cenami netto (tj. nie zawierają podatku VAT), przy czym tak podana cena ma charakter wiążący do czasu, do kiedy jest ona uwidoczniona on-line na stronach sklepu, i do chwili zakończenia procedury składania przez klienta zamówienia cena ta może być w każdym czasie zmieniona. Ceną wiążącą dla stron jest cena widniejąca on-line w systemie w momencie zakończenia procedury składania przez klienta zamówienia przeliczana na PLN według aktualnego średniego kursu ogłoszonego przez NBP. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od wartości zamówienia oraz sposobu jego realizacji.

8. PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW.
Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym Enatruck.pl wystawiane są faktury VAT. Stosownie przy tym do treści przepisów obowiązującej aktualnie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r.w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, rozliczania zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97 poz.971, § 12 ust. 1), podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako podmiot gospodarczy.

II. ZAMÓWIENIA
9. Składanie zamówień.
Zamówienie można złożyć w następujący sposób:
a) w sklepie internetowym Enatruck.pl 
- za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) sklepu internetowego (przy czym, zgodnie z treścią obowiązku ciążącego na nas z mocy przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, iż aby móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane. Sposób ten umożliwia szybką obsługę zamówienia. Po dokonaniu zamówienia w koszyku naszego sklepu internetowego automatycznie zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem zarejestrowania zamówienia w naszym systemie internetowym oraz linkiem do potwierdzenia zamówienia,

b) faksem wysłanym pod numer: 058 300 96 39 lub pocztą elektroniczną wysłaną pod adres:info@enatruck.pl 
- takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz/lub adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu i numer faksu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów. Zamówienie zostanie potwierdzone przez pracownika ENA Ltd za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem,

c) osobiście w biurze handlowym sklepu internetowego Enatruck.pl w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Dworcowej 32 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30.


Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia. O realizacji decyduje numer zamówienia, w związku z czym zachęcamy do składania zamówień przez system sklepu internetowego, co gwarantuje natychmiastowe nadanie numeru zamówienia.

10. Potwierdzanie rejestracji zamówienia 
następuje w ciągu 48 godzin (przypadających na dni robocze, tj. godzin przypadających pomiędzy 8.30-16.30 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili dokonania takiej rejestracji . W tym czasie klient otrzyma wiadomość z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia. Będą tam zawarte informacje dotyczące zamówionego towaru jak i podanych przez klienta danych umożliwiających wysyłkę towaru i/lub wystawienie faktury. Zamówienie traktuje się jako złożone skutecznie dopiero pod warunkiem i w momencie otrzymania przez sprzedawcę od klienta zwrotnej wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie. 
W szczególnych przypadkach sprzedawca może zaakceptować potwierdzenie zamówienia telefonicznie (058 300-96-00) lub faksem (058 300 96 39).

11. MOMENT ZAWARCIA WIĄŻĄCEJ UMOWY SPRZEDAŻY. 
Umowę sprzedaży uważa się za zawartą dopiero w chwili wysłania przez sprzedawcę towaru (patrz: pkt. 13 niniejszego Regulaminu). Potwierdzenie przyjęcia zamówienia może być traktowane jako moment zawarcia umowy sprzedaży jeżeli nie jest generowane automatycznie oraz autoryzowane z imienia i nazwiska przez pracownika firmy ENA Ltd.

12. BRAK OBOWIĄZKU PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI. 
Sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia ani do podawania przyczyn nie przyjęcia zamówienia.

13. ODWOŁANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA.
Do chwili przekazania przez Sprzedawcę paczki firmie kurierskiej Klient ma prawo odwołać zamówienie. W celu odwołania zamówienia prosimy o kontakt z naszym działem handlowym pod numerem telefonu 058 300 96 00.

14. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 
Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności towaru w naszym magazynie oraz czasu dostarczenia przesyłki. Sprzedawca deklaruje, iż czas wysłania do kupującego przesyłki z towarem wynosił będzie od 1 do 14 dni roboczych od dnia wysłania do klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Jeśli sprzedawca posiada towar w magazynie oraz do godziny 14-tej danego dnia potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji, wówczas towar powinien zostać wysłany do klienta w tym samym dniu roboczym, co pozwala się spodziewać, (ale nie jest gwarantowane), że klient otrzyma ten towar następnego dnia roboczego. W przypadku dni świątecznych oraz wolnych od pracy termin realizacji ulega odpowiedniemu wydłużeniu. Przesyłki dostarczane są jedynie w dni robocze. W chwili, kiedy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować danego zamówienia w określonym terminie lub w przypadku zamówień specjalnych, handlowiec Sprzedawcy ustali termin dostawy indywidualnie. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek opóźnienia w realizacji zamówienia lub niezrealizowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych.

15. SIŁA WYŻSZA. 
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej, takiej jak: katastrofa, zamieszki, pożar, powódź, strajki, zakłócenia transportowe, brak mocy produkcyjnych, jak również innych zdarzeń zewnętrznych, których skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec. W wypadku wystąpienia siły wyższej o charakterze przejściowym nastąpi przesunięcie terminu realizacji zamówienia na czas trwania zakłócenia.

16. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU). 
Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Zamówione towary można też odebrać w biurze handlowym sklepu internetowego Enatruck.pl po wcześniejszym ustaleniu daty odbioru. Kupujący ponosi zryczałtowane koszty dostawy w kwocie: 25,00 zł. netto (dwadzieścia pięć złotych netto) - w przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej za pobraniem lub 19,00 zł netto (dziewiętnaście złotych netto) dokonując przedpłaty pieniędzy na nasze konto bankowe. Zakupione przez Klienta towary o wartości powyżej 1600,00zł. netto (jeden tysiąc złotych netto) będą wysyłane na koszt sklepu internetowego Enatruck.pl. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi sprzedawca. Dostawy poza granice Polski są ustalane indywidualnie i uzależnione od rzeczywistych kosztów dostawy.

17. PŁATNOŚCI.
Płatności za towar można dokonać w następujący sposób:
a) za pobraniem kurierowi przy odbiorze towaru,

b) przedpłata przelewem: w przypadku zakupów dokonywanych przez podmioty nie występujące w charakterze konsumenta - przedpłata przelewem na konto bankowe sprzedawcy, na podstawie faktury pro forma,

c) gotówką przy odbiorze w biurze handlowym,

d) w przypadku zakupów dokonywanych przez podmioty nie występujące w charakterze konsumenta - w odniesieniu do towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki.

III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

18. Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu Enatruck.pl, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do sprzedawcy, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia klienta.

19. W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie - nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot zostanie przez sprzedawcę przyjęty tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym, jest kompletny, nie nosi śladów użycia, ani nie został w żaden sposób uszkodzony. Dotyczy to również oryginalnego opakowania. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć kserokopię faktury VAT i odesłać na podany na wstępie niniejszego Regulaminu adres sklepu Enatruck.pl, na koszt klienta. Przesyłki wysłane na koszt sprzedawcy nie będą przyjmowane, lecz zwracane do nadawcy!

20. Przy oświadczeniu o odstąpieniu od umowy należy również wyraźne wskazać, czy zwrot zapłaconej przez kupującego ceny towaru, którego dotyczy odstąpienie, nastąpić ma przelewem na wskazany rachunek bankowy (w takim wypadku prosimy podać dokładnie numer rachunku bankowego) czy też za pośrednictwem przekazu pocztowego na wskazany adres (w takim wypadku prosimy podać dokładnie taki adres). Zwrot uiszczonej przez klienta ceny towaru zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia dokonania przez klienta zwrotu towaru, po potrąceniu kosztów poniesionych przez Sprzedawcę.

21. W wypadku, gdy sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, sprzedawca może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem konsumenta o jego prawie nie przyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt sprzedawcy – w tym wypadku konsument ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach wskazanych wyżej w pkt 20-22 z tą zmianą, że w takim wypadku zwrot rzeczy następuje na koszt sprzedawcy.

22. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach, gdy produkt został sprowadzony na specjalne zamówienie klienta

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ I PROCEDURY REKLAMACYJNE

23. Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi 12 miesięcy licząc od dnia wydania towaru Klientowi. Za wyjątkiem produktów firmy HELLA, na które czas gwarancji wynosi 6 miesięcy lub, gdy indywidualny opis produktu stanowi inaczej. 

24. Sprzedawca, pomimo dołożenia wszelkich starań nie może zagwarantować, że dane zamieszczone w systemie sklepu Enatruck.pl nie zawierają błędów, w szczególności z przyczyn wynikających z cytowania opisów dostarczanych przez producentów lub dystrybutorów towarów, które nie są podstawą do roszczeń. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z działem handlowym pod numerem telefonu 058 300 96 00. W przypadku zakupu przez klienta towaru, którego dane nie zgadzały się z danymi zamieszczonymi na stronie sklepu internetowego Enatruck.pl klient ma prawo do złożenia reklamacji i wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami, w szczególności wymienionymi w treści niniejszego regulaminu.

25. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm (powinny to być firmowe taśmy sprzedawcy) naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz bezzwłocznie, a najpóźniej w terminie 2 dni skontaktować się ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, niezgodności z zamówieniem czy okradzenia przesyłki w transporcie.

26. Reklamowany towar musi być dostarczony sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu wraz z oryginalnymi dodatkami dostarczonymi wraz z towarem (zestaw montażowy itp.). Po uprzednim zgłoszeniu sprzedawcy usterki (telefonicznie, emailem lub faksem), do przesyłki zawierającej reklamowany towar należy dołączyć kopię dokumentu zakupu, opis problemu oraz wszelkie związane z towarem dokumenty (m.in. List Przewozowy) i przesłać tę przesyłkę firmą kurierska na wskazany w niniejszym regulaminie adres sklepu Enatruck.pl.

27. W przypadku terminowego i formalnie prawidłowego złożenia reklamacji kupujący, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w pierwszej kolejności może żądać wyłącznie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę ALBO wymianę na nowy. Kupujący nie może jednak zgłaszać takich roszczeń w przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia roszczeń. Dopiero, jeżeli z podanych wyżej przyczyn kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo, jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub, gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie może on jednak odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna - w takim wypadku kupujący może jedynie dochodzić innych roszczeń (wymiana lub naprawa, a w następnej kolejności obniżenie ceny towaru).

28. W terminie 28 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę reklamacji kupującego sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) - w takim przypadku sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru. W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.

29. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, w szczególności w przypadku stwierdzenia nie istnienia wady lub niezgodności towaru z umową albo w przypadku uszkodzenia lub pogorszenia towaru z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z przyczyn dotyczących klienta lub użytkownika towaru, klient może zostać obciążony kosztami testowania towaru oraz wszelkimi innymi kosztami związanymi z reklamacją. Towar zostanie klientowi odesłany na jego koszt, zaś w wypadku odmowy jego przyjęcia przez klienta będzie przez sprzedawcę przechowywany nie dłużej niż 30 dni, po czym zostanie zutylizowany.

30. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek jego nieprawidłowego używania.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

31. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez klienta zakupów. Dokonując rejestracji klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych klienta – w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń), jak również za zgodą klienta dla celów marketingowych i reklamowych (w tym dla przesyłania ofert handlowych).

32. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej. Jeśli klient nie chce otrzymywać informacji i materiałów promocyjno-reklamowych powinien cofnąć zgodę na stronie „Twoje dane” serwisu http://www.enatruck.pl lub wysłać wiadomość e-mail na adres info@enatruck.pl wpisując w temacie wiadomości słowo: „newsletter - rezygnacja” oraz podając swoje imię i nazwisko. Administratorem danych, dokonującym ich przetwarzania jest spółka ENA Ltd spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Dworcowa 32, 83-000 Pruszcz Gdański.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisu Kodeksu Cywilnego.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd według siedziby Sprzedającego.